منوی دسته بندی

شارژ باتری

صدای شارژ

عوض کردن صدای شارژ گوشی

تعویض صدای شارژ شدن باتری و قابلیت شخصی سازی به صورت درصد و همچنین امکان بارگذاری صدای دلخواه با گیم پوینت همراه باشید.