بازی رستوران

معرفی بازی های آشپزی موبایل

بازی های آشپزی موبایل

معرفی بازی های آشپزی برای موبایل که در اون باید از مراحل و غذا های ساده شروع کرده و رستوران خود را بزرگ کنید غذا های مختلف بسازید.