ربات رونده

SPOT

ربات های انسان نما

معرفی چند ربات انسان نما که میتوانند کار های مختلفی مانند حمل بار ، پشتک زدن،کار های ساختمانی و... را انجام دهند با گیم پوینت همراه باشید.