بازی بقا در دریا

بازی نقش آفرینی کامپیوتر

بازی نقش آفرینی کامپیوتر

معرفی بازی های سبک بقا یا رول پلی ، بازی های زمینی ، داخل آب ، در فضا و حتی مکعبی ، با گیم پوینت در معرفی این بازی ها همراه باشید.