ربات خارجی

SPOT

ربات های انسان نما

معرفی چند ربات انسان نما که میتوانند کار های مختلفی مانند حمل بار ، پشتک زدن،کار های ساختمانی و… را انجام دهند با گیم پوینت همراه باشید.