ریاضی

photomath

حل مسائل ریاضی با دوربین

نرم افزار معروف Photomath برای حل مسائل ریاضی بادوربین و همچنین دیدن روش های حل مسئله با گیم پوینت همراه باشید.