قاعده 20 20 20

نور آبی

محافظت از چشم در برابر گوشی

چند راهکار برای جلوگیری از ضعیفی چشم در برابر گوشی ، راه کار های 20 ثانیه ای که میتوانند کارساز باشند ، با گیم پوینت همراه باشید.