کارت

کارت های بانکی

سوختن کارت بانکی کنار گوشی

آیا واقعا کارت های بانکی ما در کنار تلفن همراه میسوزند؟ شرح کامل این موضوع و مواردی که کارت بانکی ما را میسوزاند با گیم پوینت همراه باشید.